Werkgevers opgelet, wet wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft grote gevolgen

Werkgevers lijken zich momenteel met andere zaken bezig te houden dan met de nieuwe plannen van Minister Asscher om de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) te wijzigen. Dat is jammer, want de wet heeft veel consequenties voor werkgevers en werknemers. Zeker in de flexbranche.

Minister Asscher heeft een wetsvoorstel ingediend waarin onder meer de wettelijke verankering van zogenoemde “meeruren” wordt vastgelegd in de WML. De wetswijziging heeft echter zoals het er nu naar uitziet nog wel verrassingen in petto.
Wat gaat er veranderen in de WML met betrekking tot meerwerk?

Op dit moment is meerwerk, ook wel meeruren genoemd, in de WML nog niet vastgelegd. Door de wetswijzing komt in artikel 12 lid 1 WML het volgende te staan:

“Indien werkgever en werknemer een arbeidsduur zijn overeengekomen, welke korter onderscheidenlijk langer is dan de normale arbeidsduur, wordt het bedrag, dat krachtens de artikelen 8 tot en met 11 voor de werknemer als minimumloon geldt, naar evenredigheid verminderd onderscheidenlijk vermeerderd.”

In de Memorie van Toelichting Kamerstukken II, 34573, nr. 3 (hierna genoemd ‘MvT’) bij dit artikel wordt aangegeven dat via artikel 12 lid 1 WML wordt geregeld dat als meer arbeid wordt verricht dan de geldende normale arbeidsduur (NAD) per week, het minimumloon naar rato wordt vermeerderd. Ook bij deeltijdwerk met een lagere arbeidsduur dan de NAD, dient een evenredige vermeerdering van het minimumloon plaats te vinden, als blijkt dat de werknemer meer werkt dat de NAD.

Als de letterlijke tekst van artikel 12 lid 1 WML wordt gelezen, staat daarin dat werkgever en werknemer een arbeidsduur moeten “zijn overeengekomen”, welke korter dan wel langer is dan de NAD. In het woord “overeengekomen” zit naar mijn mening een lek. Want?

In de praktijk komen werkgevers en werknemers niet altijd een langere of kortere arbeidsduur dan de NAD overeen. Partijen hebben vaak (als dan blijkens de toepasselijke cao) een NAD afgesproken van 40, 38 of 36 uur per week of soms een NAD per dag of per jaar. Vervolgens werkt de werknemer de ene week wel een paar uurtjes meer dan de NAD en in de andere week weer de gebruikelijke NAD. In een dergelijk geval zou je kunnen twijfelen of sprake is van “het overeenkomen van een kortere dan wel langere arbeidsduur dan de NAD”. De MvT duidt het wel goed aan, maar de tekst van het artikel roept naar mijn mening vragen op. Om die reden zou de tekst van artikel 12 lid 1 WML moeten worden verduidelijkt.

Wat wordt verstaan onder meerwerk volgens de Memorie van Toelichting?

Volgens de MvT is in het navolgende geval sprake van meerwerk (meeruren):
“de werknemer langer arbeid verricht dan de NAD (of, in geval van een deeltijdcontract, langer dan die lagere overeengekomen arbeidsduur).”

Ter illustratie een aantal voorbeelden:

Voorbeeld 1 (dit voorbeeld komt deels uit de MvT):
NAD Daadwerkelijk gewerkte uren WML weekloon
40 uur per week 50 uur per week EUR € 358,05

In dit voorbeeld zijn de 10 extra gewerkte uren bovenop de NAD aan te merken als meeruren. Deze extra uren kunnen echter ook worden aangemerkt als overuren. Deze meeruren/overuren dienen naar de mening van de wetgever te worden betaald eveneens conform het wettelijk minimumloon.

Voorbeeld 2:
Lagere arbeidsduur (deeltijd) dan de NAD Daadwerkelijk gewerkte uren WML weekloon
32 uur per week 35 uur per week EUR € 358,05

In dit voorbeeld zijn de 3 extra gewerkte uren bovenop de NAD aan te merken als meeruren. Deze meeruren dienen naar de mening van de wetgever te worden betaald eveneens conform het wettelijk minimumloon.

Wat is het verschil tussen meeruren en overuren onder de wetswijziging?

Wanneer de tekst van de wetswijziging en tevens de MvT wordt gelezen lijkt het erop dat het verschil tussen meeruren en overuren in de WML verdwijnt. Alles wordt over één kam geschoren. Althans voor wat betreft het WML. Of toch niet?
Artikel 6 lid 1 onderdeel a WML bepaalt momenteel expliciet dat verdiensten uit overwerk niet vallen onder het begrip loon. Hierdoor hoeven werkgevers geen vakantiebijslag te betalen over overuren. Doordat er een wettelijke grondslag komt voor meeruren, komt het huidige artikel 6 lid 1 onderdeel a WML te vervallen. Dit betekent dat overuren niet langer meer worden uitgezonderd van het loonbegrip!

Zou dit dan betekenen dat werkgevers anders dan nu voortaan ook vakantiebijslag zullen moeten betalen over meeruren? Of is dat alleen voor meeruren die geen overuren zijn? Meeruren kunnen ook overuren zijn, maar hoeven dat toch niet altijd te zijn?

In de MvT wordt door de wetgever aangegeven dat aangezien wordt voorgesteld een expliciete grondslag te creëren voor betaling van minimumloon over meerwerk (waaronder ook de vaak in civielrechtelijke verhoudingen als overwerk geduide uren vallen), kan artikel 6 lid 1 onderdeel a WML komen te vervallen. Als dit wordt gelezen lijkt het erop dat de wetgever meeruren niet altijd aanmerkt als overuren. Indien dit het geval is, waarom wordt dan de uitzondering van overuren in artikel 6 lid 1 onderdeel a WML verwijderd? In voorbeeld 1 zoals hiervoor aangehaald kunnen de meeruren immers ook overuren zijn. Zou dit dan betekenen dat de werkgever over de meeruren ook vakantiebijslag dient te betalen? Lijkt mij onwenselijk. Wanneer acht wordt geslagen op de wettekst en de MvT, zou dit ook impliceren dat over meeruren / overuren vakantiebijslag dient te worden betaald. Of moet dat er niet in worden gelezen, omdat in het voorgestelde artikel 12 lid 1 WML expliciet wordt verwezen naar alleen de artikelen 8 tot en met 11 WML? Als het begrip overuren uit artikel 6 lid 1 onderdeel a WML wordt verwijderd, vallen overuren dan ook onder het loonbegrip omdat ze niet langer meer worden uitgezonderd.

De wetgever geeft verder wel aan in de MvT dat in situaties waarin de werknemer bijvoorbeeld op basis van een cao aanspraak maakt op een overwerktoeslag, de werknemer voor het meerdere een vordering tegen de werkgever kan instellen bij de burgerlijke rechter. Dit staat echter los van de vraag of over meeruren/overuren ook vakantiebijslag dient te worden betaald. In het verlengde daarvan is het ook de vraag of de Inspectie SZW handhavend zal optreden ten aanzien van dat punt.

Wat betekent de wettelijke verankering van meeruren voor de ET-regeling?
In bepaalde sectoren, zoals de uitzendbranche, wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde ET-regeling (extraterritoriale kosten regeling). Hierbij gaat het erom dat loon wordt uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen. Door de wetswijzing en de wettelijke verankering van meeruren, zal dit ook consequenties hebben voor de uitruilcapaciteit indien meeruren/overuren vallen onder het minimum loonbegrip uit de WML. Ik hoor of zie geen geluiden uit de uitzendbranche op dit punt, terwijl de consequenties enorm kunnen zijn voor werkgevers die de ET-regeling toepassen.

Wat nu?

Naar aanleiding van de voorgaande constateringen, heb ik onlangs vragen gesteld aan Minister Asscher over de voornoemde knelpunten. De wettelijke verankering van meeruren in de huidige vorm zoals opgenomen in de wet heeft voor werkgevers behoorlijk wat consequenties, zeker voor werkgevers in de uitzendbranche. Ook ben ik benieuwd wat de ABU en NBBU gaan doen!

Bron:Flexnieuws

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.