Wet arbeidsmarkt in balans

Het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans is enige tijd geleden ingediend bij de Tweede Kamer en inmiddels heeft er een debat omtrent het wetsvoorstel plaatsgevonden. Uit het debat blijkt dat de volgende relevante wijzigingen zullen plaatsvinden:

Proeftijd

Tijdens het debat is de verlenging van de proeftijd bij vaste contracten van twee naar vijf maanden van tafel gehaald. De maximale proeftijd bij vaste contracten blijft twee maanden.

WW-premie

Bij werknemers in vaste dienst in plaats van in tijdelijke dienst wordt de WW-premie voor werkgevers voordeliger. Momenteel is de WW-premie afhankelijk van de sector waarbinnen het bedrijf actief is. Voor werknemers jonger dan 21 jaar die maximaal 12 uur per week werken wordt een uitzondering gemaakt.

Ketenregeling

De ketenregeling wordt teruggedraaid: het wordt weer mogelijk om drie contracten in drie jaar aan te gaan (in plaats van drie contracten in twee jaar). Bij tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar wordt uitgevoerd wordt de tussenpoos tussen tijdelijke contracten verkort van zes naar drie maanden. Voor invalkrachten wegens ziekte binnen het primair onderwijs wordt een uitzondering op de ketenregeling gemaakt.

Payroll

Concurrentie op arbeidsvoorwaarden via payrolling zou voorkomen moeten worden. Payrollwerknemers krijgen met de wetswijzigingen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers die bij de opdrachtgever in dienst zijn. Dit geldt overigens niet voor een eigen pensioenregeling. Wel krijgt de payrollwerknemers recht op een ‘adequaat pensioen’. Dit wordt nog verder uitgewerkt in een AMvB.

Oproepkrachten

Oproepkrachten behouden recht op loon als ze uiteindelijk toch niet worden opgeroepen. Daarnaast moeten zij met de wetswijziging ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag. Daarnaast komt er een uitzondering voor seizoensarbeid. Voorts moet na twaalf maanden een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang worden aangeboden.

Ontslag

Cumulatie van ontslaggronden wordt weer mogelijk. Dit is momenteel onder de Wwz niet mogelijk: werkgevers moeten momenteel volledig aan één van de acht ontslaggronden voldoen. Er wordt nu een negende grond toegevoegd: de cumulatiegrond. Wordt gebruik gemaakt van de cumulatiegrond dan kan de werknemer een halve transitievergoeding extra krijgen.

Transitievergoeding

De opbouw van de transitievergoeding begint op dag één van het dienstverband, dus ook tijdens de proeftijd. Bij langere dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd. Voor kleine werkgevers wordt het mogelijk om de transitievergoeding te compenseren in geval van het beëindigen van het bedrijf vanwege ziekte of pensioen.

Het wetsvoorstel zal nog in de Eerste Kamer behandeld worden.

Bron: stichting Normering Arbeid

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.